Menerapkan Kurikulum Diknas dan Al-Azhar Cairo Mesir.